Weekly Training

Tuesday
Luwan Stadium: 8-10 pm
128 Zhaojiabang Lu near Shanxi Nan Lu, closest metro Jiashan Road (肇嘉浜路128号, 近陕西南路)

Saturday
SCSC
2700 Zhangyang Bei Lu near Wuzhou Da Dao, 30m north of Wuzhou Avenue metro (上海瑞可碧橄榄球俱乐部 张扬北路2700号)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s